Duchowy przełom
Odczuwalny u schyłku XV wieku w całej Europie przełom renesansowy, rozkwit humanizmu, widoczny był szczególnie w Kościele.
Wielkim reformatorom, mimo różnic między nimi, zależało przede wszystkim na zbawieniu duszy człowieka i dobru nauki chrześcijańskiej,
co wyrażało się w ostrym sprzeciwie wobec zeświecczenia, nieudolności, luksusu i nadużywania urzędów w Kościele.
Wiara stała się znów bardziej „osobista", ludzkich grzechów nie powinny odpuszczać pieniądze i daniny, a pierwotne posłanie Pisma Świętego
miało zostać oczyszczone ze wszystkich późniejszych doraźnych zmian. Według reformatorów, wprowadzone później rytuały, kulty, praktyki i dogmaty zaciemniały tylko sens pierwotnego posłannictwa. Wynikający z nauki wielkich reformatorów protestantyzm (z łac. protestare = publicznie wyznawać, świadczyć) apelował do jedynego autorytetu - Biblii, do wolności sumienia poszczególnych ludzi, do wewnętrznego nawrócenia i wiary, która nic dba o kult świętych, misteria i relikwie. Wystąpienie reformatorów spowodowane było jawnymi nadużyciami Kościoła i wzywało do powrotu do wzorców. Angielski reformator John Wiklef (ok. 1320 1384) już w połowie XIV wieku występował przeciwko finansowym roszczeniom kurii rzymskiej i żądał, aby Kościół powrócił
do „apostolskiego ubóstwa".
Praski teolog i kaznodzieja Jan Hus (ok. 1370-1415) krytykował zeświecczenie i chciwość Kościoła i objaśniał wiernym potrzebę wiary, za co wyrokiem
soboru w Konstancji - mimo obietnicy, że odejdzie wolny - został spalony jako heretyk. Ten sam los spotkał również występującego we Florencji przeciwko papieżowi Borgii i sprzedajnym rządom Medyceuszy mnicha dominikańskiego Girolamo Savonarolę (1452 - 1498), który swoje niewygodne nauki łączył z politycznym mesjanizmem. Dopiero wielkim reformatorom XVI wieku udało się osiągnąć trwały sukces.

Marcin Luter
Gdy Marcin Luter (1483-1546), mnich z zakonu augustianów w Erfurcie i od 1512 profesor nauk biblijnych w Wittenberdze, w roku 1517 opublikował 95 tez przeciwko rzymskiemu handlowi odpustami (zgodnie z legendą przybił je na drzwiach zamku w Wittenberdze), zapoczątkował tym samym ruch, który prześcignął jego zamiary, To, co papież Leon X w Rzymie pogardliwie nazwał „mnisimi zwadami", rozwinęło się wkrótce w szeroki ruch reformatorski, tym bardziej że Luter bronił, systematyzował i rozszerzał swoje tezy w różnych pismach. W 1520 roku spalił papieską bullę, grożącą mu ekskomuniką, czym przypieczętował zerwanie z Rzymem.
Zredukował kościelne sakramenty do dwóch, chrztu i uczty pańskiej, przejawiał głęboką i wewnętrzną ufność w laskę Boga i silną świadomość grzeszności człowieka. Z biegiem lat Luter stawał się coraz bardziej niecierpliwy i agresywny; papiestwo wydawało mu się w końcu rządami antychrystów.
Jego porywające i często dosadne mowy wzywały do czynnej reformy Kościoła, Wkrótce Lutra poparli różni niemieccy książęta i
wzięli go pod swoją opiekę, szczególnie arcyksiążę saski i graf heski. Pod ich ochroną Luter w 1521 roku mógł się spokojnie pojawić na zjeździe w Wormacji przed cesarzem i wysłannikami Rzymu.
Próba pojednania nie powiodła się, Luter obstawał przy swoich tezach. W następnych latach konflikt przybrał na sile; na zjeździe w Augsburgu w 1530 roku zwolennicy Lutra (on sam był nieobecny) zradykalizowali jego tezy i rozpoczęli proces podziału wiary w Niemczech. Wznawiane co pewien czas rozmowy o religii przynosiły pojednanie w równie niewielkim stopniu, jak  wojna (1546/47) pomiędzy katolicką armią cesarza H protestanckimi książętami niemieckimi.
W augsburskim pokoju religijnym z 1555 roku wynegocjowano chwiejną równowagę między katolikami i protestantami w państwie. Kruchość tej umowy szczególnie wyraźnie ujawniła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Luteranizm odnosił wielkie sukcesy na północy turopy. W Szwecji król Gustaw I Waza w 1527 roku wprowadził reformację według zasad Lutra, w 1536 roku w jego ślady poszedł król Christian III w Danii, Norwegii i Szlezwiku-Holsztynie.

Ulrich Zwingli
Ulrich Zwingli (1484-1531) był od 1519 roku duszpasterzem w katedrze w Zurychu. Jego krytyka papiestwa miała wiele wspólnego z poglądami Lutra,
był jednak bardziej związany  z humanizmem i spirytualizmem, co czyni jego naukę bliższą nauce baptystów. Od 1523/24 roku Zwingli wygłaszał kazania
w duchu reformatorskim, wprowadził luterańską ucztę pańską i opowiedział się wraz ze swoimi wyznawcami za powtórnym chrztem (dorosłych), przeciwko czemu występowała rada miasta i katolickie władze Zurychu. Szwajcarskie kantony podzieliły się wewnętrznie za sprawą reformy Zwinglego,
który w 1529 roku wystąpił zarówno przeciwko katolickiej interpretacji przemiany chleba i wina w ciało Chrystusa (transsubstancjacji), jak 11 przeciwko luterańskiej nauce o rzeczywistej obecności Pana w Wieczerzy (realnej obecności).
Dla Zwinglego Wieczerza Pańska była tylko symbolem upamiętniającym Ostatnią Wieczerzę. Następnie Zwingli jak później Kalwin - występował przeciwko odszczepieńcom wśród własnych wyznawców. W październiku 1531 roku zginął w bitwie pod Kappel w walce ze sprzymierzonymi katolikami.


  
Noc świętego Bartłomieja - Francois Dubois, koniec XVI wieku, Lozanna. Musee Des Beaux Arts


Jan Kalwin
Ban Kalwin (Jean Calvin, 1509-1564) był najmłodszym i pod wieloma względami najbardziej radykalnym, a w swoim działaniu najskuteczniejszym z wielkich reformatorów. Pochodził z rodziny duchownych, która żyła w napiętych stosunkach z Kościołem, otrzymał wykształcenie we Francji,
później jednak musiał uciekać do Bazylei, gdzie zetknął się z reformacją. W 1536 roku został miejskim duszpasterzem w Genewie i już w 1537 roku zaprojektował reformatorski porządek gminy, którego chciał rygorystycznie przestrzegać.
Zmuszony do ucieczki, w 1541 roku triumfalnie wrócił do Genewy i podniósł tam porządek swojego Kościoła do rangi ustawy.
Kalwin wraz ze zwolennikami zbudował w Genewie ściśle zorganizowane „królestwo Boże" i w 1559 roku stworzył wyższą szkołę teologiczną, z której nauczał na całą Europę. Był nietolerancyjny i rygorystyczny; aby utrzymać porządek własnej gminy, nie cofał się przed banicją i paleniem na stosie swoich oponentów. W wizjonerskim poczuciu misji bronił „mordu na tyranach", skierowanego przeciwko niesprawiedliwej i niechrześcijańskiej zwierzchności (prawo do oporu) i zradykalizował naukę dotychczasowych reformatorów. Kalwin głosił powołanie przez Boga w wierze w Niego.
Dobre po chrześcijańsku i pełne sukcesów życic ziemskie było dla niego oznaką łaski Boga. Z naciskiem wierzył w „podwójną predestynację", a zatem w absolutne przeznaczenie jednych ludzi do błogosławieństwa, innych do wiecznego potępienia. Jego surowość i powaga odcisnęły piętno na całej nauce kalwinizmu. Wyobrażenia Kalwina o życiu, które podoba się Bogu, określają w dużej mierze protestancki etos pracy i poglądy nowożytnej Europy z jej
postawą „świeckiej ascezy" (Max Weber). Nowa nauka - mimo krwawych prześladowań -odnotowała sukcesy przede wszystkim we Francji, gdzie kalwińscy hugenoci („sprzysiężeni") wkrótce stali się znaczącą siłą, do której przyłączyła się również część szlachty. Posiadali oni w osobie admirała Coligny
zręcznego przywódcę, dopóki nie doszło do masakry w noc św. Bartłomieja w 1572 roku.
Francja pozostała katolicka, ale hugenota król Henryk IV zapewnił protestantom edyktem nantejskim (1598) wolność religijną: edykt tolerancji został w 1685 roku zawieszony przez Ludwika XIV, a hugenotów wypędzono z Francji.

Nieporozumienia między kurią a władcami świeckimi, w szczególności cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskieyo Narodu Niemieckiego, narastały w Izw. „sporze o inwestyturę", kwestiono wanym przez papieża Grzegorza VII (1073-1085) prawie osoby świeckiej (cesarza) do mianowania duchownych pierścieniem i berłem jako oznakami urzędu, a tym samym obdarzania ich dobrami ziemskimi. Ze względów politycznych cesarz Henryk IV (1056-1106) został zmuszony w 10/7 roku do trzydniowej pokutnej wędrówki do bram Canossy. Zdarzenie to uważa się za symboliczny wyraz papieskiej potęgi. Późniejsi papieże, jak Bonifacy VIII (1204 1303), przez nadużywanie urzędu, nepotyzm i żądzę władzy przyczynili się w efekcie do zwycięstwa zasady „podziału władzy".

Marcin Luter jako kaznodzieja Lucas Granach starszy, predella ołtarza, fragment, 1548, Wittenberga, kościół miejski
Namalowany w dwa lata po śmierci Lutra cykl obrazów pędzla przyjaciela Lutra. Cranacha, przedstawia reformatora wykładającego posianie o pełnej laski sprawiedliwości bożej, którą mogą głosić jedynie słowa Biblii i której można doświadczyć w wierze. W przeciwieństwie do łacińskiej mszy z jej ofiarowaniem jako sakralnym punktem kulminacyjnym, u protestantów centralnym punktem obrządku jest głoszenie słowa ewangelii (dobrej nowiny) „w prawdziwej rmowie ojczystej". Wyciągnięte ramię Lutra wskazuje na Ukrzyżowanego, ponieważ tylko w nim odnaleźć można symbol uwalniającego od grzechów i lęku przed śmiercią aktu łaski Boga.

Duże sukcesy odnotował kalwinizm także w Holandii, gdzie stal się intelektualnym motorem niderlandzkiej walki o niepodległość przeciwko hiszpańskiej zwierzchności. W 1571 roku kalwinizm został w północnej Holandii uznany za religię państwową i stamtąd dotarł także do Nadrenii, Niektóre niemieckie arcyksięstwa, takie jak Palatynat i Brandenburgia z Prusami, stały się -przynajmniej na jakiś czas - kalwińskie.
W Szkocji John Knox (1513-1572) przeprowadził według zasad kalwinizmu reformację, która objęła swoim zasięgiem również Anglię,
Dzięki morskiej potędze Wielkiej Brytanii i Holandii idee kalwinizmu dotarły tak/e do kolonii i Nowego Świata.
Inne ruchy reformatorskie W okresie reformacji również angielski król Henryk VIII (1509-154/) po sporach, które zaogniło nieprzyznanie mu przez papieża zezwolenia na rozwód, ogłosił niezależność od Rzymu. W 1534 roku, po rozwiązaniu klasztorów, założył on anglikański Kościół państwowy pod zwierzchnictwem królewskim, który w wielu kwestiach przyjął pozycję pośrednią między Kościołem katolickim a protestanckim (anglikanizm).
W 1539 roku król kazał ogłosić sześć zreformowanych artykułów wiary, które zawierały m.in. negację katolickiej nauki o transsubstancjancji.
W roku 1553 ustalono 42 artykuły wiaty, a w 1559 roku „akt supremacji i ujednolicenia". W okresie panowania Edwarda VI (1547 1553) i po przejściowej
próbie ponownej katolicyzacji, ostatecznie za czasów Elżbiety I (1558 1603) dokonała się definitywna protestantyzacja Anglii.
Do nurtu reformacji należało również wiele radykalnych nurtów, z których wszystkie były zwalczane i w efekcie zostały pokonane zarówno przez stronę katolicką, jak i umiarkowanie protestancką. Od około 1520 roku wybuchały przede wszystkim w południowo zachodnich Niemczech powstania chłopskie, do których po części przyłączało się rycerstwo. Przywódcę swego silnie nacechowanego religijnie i mesjańsko protestu, oprócz tzw. „fanatyków" albo „wizjonerów", znalazły od 1521 roku w osobie rewolucyjnego kaznodziei z Zwickau, Tomasza Muntzera (1489/90-1525),
który w 1524 rokuj próbował w Muhlhausen założyć chiliastyczno | „królestwo Boże" i opowiadał się za usunięciem siłą niechrześcijańskiej zwierzchności książąt. I Po początkowych sukcesach wojska chłopskie w zostały w 1525 roku pokonane i rozbite w bitwie pod Frankenhausen, Muntzer zaś w okrutny sposób stracony. Wolnościowe dążenia chłopów krwawo stłumiono, do czego wzywał władze przede wszystkim Marcin Luter. Pod wpływem działającego w Amsterdamie i Strasburgu wizjonera i baptysty Melchiora Hofmanna (przed 1500-1543, zmarł w więzieniu) oraz kapłana z Munster Bernharda Rothmanna
(ok. 1495-1535) baptyści, po wypędzeniu w 1534/35 roku biskupa z Munster, stworzyli nowe „królestwo Syjonu", do którego przyłączyła się też część reformatorsko nastawionego mieszczaństwa. Holenderski przywódca baptysłów Jan Matthys (zginął w 1534), a po nim wizjoner Johann Bockelson z Lejdy
byli duchowymi przywódcami państwa baptystów i zbudowali rygorystycznymi metodami i przemocą „królestwo Boże" na ziemi. Próba ta została w 1535 roku krwawo stłumiona, a jej przywódcy skazani na tortury i śmierć; ich ciała powieszono dla przestrogi w żelaznych klatkach na kościele św. Lamberta.
Pozostali zwolennicy baptystów jako menonici zbiegli do Holandii.

Katolicka kontrreformacja
W łonie katolickim sukcesy reformacji w połowie XVI wieku zapoczątkowały wewnątrzkościelny ruch reformatorski, znany pod nazwą kontrreformacji.
Punktem wyjścia dla lego ruchu był obradujący w latach 1545-1563, z przerwami, sobór trydencki, który zlikwidował szereg kościelnych nadużyć i nadał Kościołowi katolickiemu odnowioną postać. Kształt sakramentów, celibat kapłanów, reguły zakonów i misji oraz „katechizm rzymski" (1566) zostały zdefiniowane na nowo, a kościelne duszpasterstwo zyskało do dziś obowiązujące zasady. Molorem kontrreformacji był założony w 1540 roku przez Ignacego Loyolę zakon jezuitów, któremu powierzono obowiązek dbania o katolickie uniwersytety i szkoły oraz działalność misyjną. W trakcie ściśle zorganizowanej kontrreformacji dochodziło jednak do prześladowania kacerzy, krępowania poglądów wiernych, okrutnych działań inkwizycji i polowań na czarownice.
Zabobony, oznaka duchowej niepewności, szerzyły się w Europie Środkowej w pierwszej połowie XVII wieku, a nieco później nawet w protestancko
nastawionej Ameryce Północnej. Prowadziło to, podobnie jak pyszny triumf Kościoła w okresie baroku, do krytyki religii w epoce rozpoczynającego się Oświecenia.

Chrześcijaństwo od Oświecenia do czasów Obecnych.

Oświecenie i krytyka religii.
Żadna inna religia nie święciła triumfu porównywalnego z chrześcijaństwem, żadnej też zachodnie Oświecenie i krytyka religii nie stawiała tak dalece pod znakiem zapytania. Protestanckie chrześcijaństwo było przywiązane do zasady rządzącego („cuius regio, eius religio" - „czyj kraj, tego religia") i tym samym
w najwyższym stopniu zależne od władzy politycznej. Dlatego na przykład księstwo Palatynatu w ciągu 75 lat (pomiędzy 1500 a 1583) sześć razy zmieniało państwowe wyznanie, wraz z każdym nowym arcyksięciem. Również w Kościele katolickim państwowy absolutyzm i zasada narodowej suwerenności prowadziły do prób „nacjonalizacji" religii i podporządkowania jej aktualnej władzy państwowej.
Świadczą o tym XVIII-wieczne ruchy gallikanizmu, jansenizmu i episkopalizmu we Francji i Niemczech.
Nowy duch Oświecenia uczył przede wszystkim „religii naturalnej" lub „naturalnego chrześcijaństwa" jako wewnętrznej, podyktowanej rozumem zasady moralnej w człowieku. Nie uznawał ponadnaturalnego objawienia, wiary w życie pozagrobowe i kościelnej instytucjonalizacji. Za tymi zasadami opowiadali się tak wielcy filozofowie, jak John Locke w Anglii, Leibniz, Thomasius i Wolff oraz Immanuel Kant w Niemczech. Za sprawą Jeana-Jacques'a Rousseau filozofia oświecenia wywarła silny wpływ na rewolucję francuską.
„Oświecony absolutyzm" Fryderyka Wielkiego w Prusach czy Józefa II w Austrii odznaczał się daleko idącą obojętnością wyznaniową i radykalnie ingerował w sprawy kościelne, ograni czając ceremonialność i podporządkowując religię zasadom państwowego rozsądku i dobrobytu. Władza Kościoła katolickiego
została znacznie ograniczona, szczególnie przez austriacki "józefinizm": cesarz Józef II (17C5-90) autorytarnie obsadzał biskupstwa swoimi zwolennikami i rozwiązał zakonne szkoły, powołując świeckie instytucje wychowawcze. Rewolucja we Francji (1789-1794) radykalnie zwróciła się przeciwko dawnym przywilejom sta nu duchownego, którego przedstawiciele od 1790 roku musieli składać przysięgę na wierność konstytucji obywatelskiej albo emigrować.
Dobra kościelne zostały zracjonalizowane, a religia ograniczona do rozwoju „szlachetnych pobudek w człowieku". Szczególnie Maksymilian Robespierre forsował „kult rozumu" i wiarę w kierowaną rozsądkiem „najwyższą istotę" (na wzór Rousseau). Po rewolucji przede wszystkim Napoleon Bonaparte podporządkował Kościół cywilnemu wymiarowi sprawiedliwości i spowodował rozdział państwa od Kościoła - między innymi poprzez internowanie papieża
i jego kardynałów.
Daleko idąca sekularyzacja (w Niemczech w 1803 roku, zgodnie z postanowieniem Stanów Rzeszy, nastąpiła likwidacja świeckiej władzy Kościoła) całkowicie zmieniła religijne stosunki w Europie na początku XIX wieku. Kościół, a w końcu i religia chrześcijańska, bez powrotnie utraciły swój duchowy i intelektualny monopol; suwerenność (również intelektualna) państw narodowych zwyciężyła kościelne pretensje do uniwersalizmu.
Oprócz ograniczenia zewnętrznej i politycznej władzy, w wyniku Oświecenia chrześcijaństwo doświadczyło, szczególnie w XIX wieku, radykalnej krytyki religii, która wstrząsnęła nie tylko Kościołem, ale też podstawami chrześcijańskiej wiary. „Duchowa sekularyzacja" i przybierające na sile „odczarowywanie świata"
w wyniku gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych, techniki i ekonomii coraz częściej uznawało tradycyjne chrześcijaństwo za ograniczenie intelektualnej wolności i postępu nauk eksperymentalnych. Przede wszystkim różne kierunki naukowego materializmu, które chciały wyzwolić człowieka z jego tradycyjnych i religijnych ograniczeń, stworzyć swobodę osiągnięć naukowo technicznych, zwracały się przeciwko zrębom chrześcijańskiego światopoglądu. August Comte (1798-1857), twórca naukowego pozytywizmu, przyjął założenie „prawa trzech etapów" ludzkiego myślenia, zgodnie z którym postęp intelektualny dokonuje się od światopoglądu teologiczno-religijnego, poprzez filozoficzny, do pozytywistycznego (empirycznego), który w końcu całkowicie neguje istnienie religii, Biologizm i nauka o ewolucji Karola Darwina (1809-1882) oraz jego następców wstrząsnęły wiarą w biblijną historię stworzenia i podobieństwo człowieka do Boga

Szturm na Bastylię
według rysunku Jeana I ouisa Prieura, koniec XVIII wieku, Wersal, Musee Historique
Szturm ludu Paryża 14 lipca 1789 roku na Bastylię, symbol absolutystycznej władzy, stał się wyrazem sformułowanego przez Oświecenie przekonania o prawie człowieka do stanowienia o sobie. Postulowano, by rozum był jedynym ^rodłem poznania i wyznacznikiem działania. Rolę religii zredukowano do „rozwijania szlachetnych skłonności". Oznaczało to skasowanie przywilejów stanu duchownego, podporządkowanie duchownych cywilnej konstytucji i prawodawstwu. Podejmowane przez niektórych przywódców rewolucji próby zastąpienia potrzeb religijnych mas wiarą w wiedzioną rozumem „najwyższą istotę" i „kult rozsądku" były krótkim epizodem. Napoleon Bonaparte ustanowił rozdział państwa i Kościoła i zakończył roszczenia duchownych do uniwersalizmu, anektując państwo kościelne po uwięzieniu papieża Piusa VII.

Ludwig Feuerbach (1804-1872) w swoich dążeniach do radykalnego antropocentryzmu podjął szeroką krytykę religii, w szczególności chrześcijaństwa, w której przedstawiał religię jako oddalenie się człowieka od samego siebie (teza projekcji), przeszkodę w ludzkim dążeniu do doskonalenia się. Karol Marks (1818-1883) i Fryderyk Engels (1820 1895) przenieśli krytykę Feuerbacha na podstawy ekonomiczne i społeczno-polityczne. Religia z jej nauką o życiu pozagrobowym hamowała polityczną walkę człowieka o poprawę swoich społecznych i materialnych warunków życia („religia jako opium dla ludu"). Szczególnie agresywna i wytrwała była krytyka chrześcijaństwa praktykowana przez Fryderyka Nietzschego (1844-1900), który rozwijając sceptycyzm Artura Schopenhauera w stosunku do chrześcijaństwa, zarzucał tej religii stworzenie „moralności niewolników", promowanie słabości i przeciętności w przeciwieństwie do swobodnego rozwoju silnych i twórczych jednostek. Z podobnych przesłanek filozoficznych wyrosła też podjęła przez Ryszarda Wagnera (1813-1883) próba ożywienia germańskiego neopogaństwa w sztuce. Soren Kierkegaard (1813-1855), wewnętrzny odnowiciel protestanckiego chrześcijaństwa, swoim podkreślaniem osamotnienia jednostki i jej postępowania oraz krytyką czysto zewnętrznych form chrześcijaństwa kościelnego zapoczątkował krytycznie nastawiony do religii kierunek filozoficzny: „filozofię egzystencji" (egzystencjalizm). Szczególny wpływ, który rozwinął się stopniowo dopiero później, miała na stosunek do religii nauka Zygmunta Freuda (1856-1939): w dążeniu do objaśnienia człowiekowi pewnych wewnętrznych zahamowań psychoanaliza badała religijne obrazy „super-ego" (sumienia) jako prowokujące chorobę wyobrażenia moralne, które można odnieść np. do groźnych i budzących lęk wy obrażeń ojca.


Kościoły w XIX i XX wieku
Chrześcijańskie Kościoły, które po kongresie wiedeńskim w 1815 roku próbowały odtworzyć swoje dawne struktury w zmienionych warunkach, stanęły początkowo bezradnie wobec wyzwań XIX wieku - rewolucyjnych osiągnięć techniki i nauk przyrodniczych, świeckiej wiary w postęp, ruchów demokratycznych, liberalizmu, a następnie socjalizmu.
Kościoły protestanckie prowadziły w XIX wieku dyskusję o konserwatywnym albo liberalnym chrześcijaństwie, przy czym teologia liberalna poszukiwała punktów stycznych z naukowym racjonalizmem, co było widoczne szczególnie po 1848 roku.
Znaczącą duchowo postacią był Fryderyk Schleiermacher (1768-1834), wybitny odnowiciel protestanckiej teologii. Konserwatywny protestantyzm, zwłaszcza w Prusach, a tym samym po 1871 roku w całym państwie niemieckim, był podporą Kościoła państwowego w okresie późnego absolutyzmu. Prusy wymusiły w 1817 roku połączenie się Kościołów protestanckich w jedną unię („Kościół ewangelicko-chrześcijański"); za ich przykładem poszła większość innych niemieckich księstw. W tym samym czasie co Kościół katolicki, w drugiej połowie XIX wieku, również protestantyzm zaczął się zajmować problemami społecznymi. Znacznie bardziej skomplikowane okazały się stosunki w Kościele katolickim. Po 1815 roku tron papieski stał się ostoją reakcyjnych tendencji, szczególnie w okresach pontyfikatów papieży: Leona XII (1823-1829), Grzegorza XVI (1831-1846) i Piusa IX (1846-1878). Rzym, począwszy od lat trzydziestych XIX wieku, zwalczał teologów i profesorów uniwersyteckich o otwartych umysłach we wszystkich krajach europejskich. Upór Rzymu w kwestii regulacji prawa o małżeństwach mieszanych sprowokował „koloński spór o małżeństwa mieszane" (1837-1841), który mocno zaciążył na stosunkach kościelnych w Niemczech i wszystkich innych krajach, gdzie wyznawano różne religie. Bezkompromisowo wprowadzany centralizm Rzymu, który w „sylabusie" z 1864 roku wymienił 80 „pomyłek współczesności", zaliczając do nich głównie liberalizm i demokrację, stworzenie groźnego papieskiego indeksu ksiąg (lista książek zakazanych katolikom), a przede wszystkim sporny dogmat o „nieomylności papieża" z 1870 roku, uwikłały narodowe Kościoły katolickie w poważne konflikty.
Walka o szkolnictwo i kulturę została przegrana w Belgii i Francji, poza tym stosunek papiestwa do Francji był mocno obciążony faktem, że Kościół katolicki po 1871 roku długo nic mógł się przemóc, by uznać republikę. Wiele współczesnych nurtów, bez prób różnicowania, oceniano jako amerykanizmy, co nie poprawiało i tak sceptycznie ocenianego położenia Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. We Włoszech stosunki pomiędzy papieżem, a władzą świecką przerodziły się w otwartą wrogość po zjednoczeniu Włoch przez Garibaldiego. Doprowadziło to w 1870 roku do anektowania Państwa Kościelnego.
Papież nazwał siebie „więźniem Watykanu", We wszystkich krajach katolickich (Włochy, Hiszpania, Portugalia) demokratyczne i liberalne ruchy nosiły wyraźnie antyklerykalne cechy.
W państwie niemieckim Bismarck, który chciał osiągnąć daleko idące „odpolitycznienie" Kościoła katolickiego, podporządkowaniem wszystkich szkół państwowemu nadzorowi w 1871 roku rozpoczął tzw. „walkę o kulturę". Wielu katolickich biskupów uwięziono albo zmuszono do emigracji, liczne biskupstwa całymi latami pozostawały nie obsadzone. Dopiero za pontyfikatu mądrego papieża Leona XIII (1878-1903) w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku stosunki w Niemczech, Francji i Włoszech powoli się unormowały. Za pontyfikatu Leona XIII (encyklika Rerum no varum, 1891) Kościół katolicki zaczął przesuwać naukę społeczną w kierunku klas uciśnionych. W okresie pontyfikatu jego następcy Piusa X (1903-1914) walka z nowoczesnością uzyskała nowy wymiar poprzez „sprzysiężenie antymodernistyczne" z 1910 roku, zgodnie z którym wszyscy duchowni katoliccy musieli przyrzec odrzucenie wszelkich nowoczesnych tendencji. Duch podejrzliwego antymodernizmu przeważał w zasadzie aż do końca pontyfikatu Piusa XII (1939-1958).
Rosyjski Kościół prawosławny po rewolucji bolszewickiej 1917 roku przeżywał fazę ciężkich i krwawych prześladowań, Dzięki nawiązaniu do tradycyjnej filozofii związku Kościoła z państwem w dużej mierze udało się radzieckiemu przywództwu stopniowo podporządkować Kościół i skłonić go do współpracy z państwem. Mimo to socjalizm w rozumieniu bolszewickim czy stalinowskim pozostał ruchem antyreligijnym i antykościelnym, na czym ucierpiały po 1945 roku również zachodnie kościoły wschodniej Europy (w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Jugosławii). Faza prześladowania (szczególnie silna pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych) zmieniła się w politykę społecznego ochłodzenia albo włączania w nurt państwowego socjalizmu.

Karol Marks (1818-1883)
kolorowane zdjęcie portretowe, ok. 1880
Oświeceniowa krytyka religii wraz z rozwojem nauki i techniki w XIX wieku sta wała się coraz bardziej uzasadniona naukowo i radykalna. Ateizrn wyodrębni! się z ruchów heretyckich i zyskał prawo samodzielnego światopoglądu. Najsilniejsze podstawy naukowe w zakresie nauk przyrodniczych stworzył dla niego Karol Darwin (1809-1882. ewolucjonizm), a na gruncie społeczno-politycznym Karol Marks. Twierdził on, że orientacja chrześcijaństwa na życie po śmierci służyła jako ideologiczna „nadbudowa", mająca na celu zminimalizowanie udziału tworzących większość dóbr i wykorzystywanych klas społecznych w ekonomicznych zyskach („religia jako opium dla ludu"). Stworzony przez Marksa materializm historyczny wpłynął na teologiczne ruchy odnowy XX wieku, szczególnie w Trzecim Świecie. Naznaczona duchem sceptycyzmu filozoficzna krytyka chrześcijaństwa w XIX wieku okazała się w poszukiwaniu etycznych wartości dość miałka i była nadużywana przez ideologie nacjonalistyczne lub rasistowskie (Artur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche).

Fryderyk Nietzsche (1844-1900)
HansOldc, 1899

W Europie Środkowej zarówno katolicki, jak i protestancki Kościół odniósł się z rezerwą i niejednoznacznie do powstałych po 1918 roku demokracji. We Francji Kościół katolicki zaangażował się nawet jako siła przewodnia w antydemokratyczną i profaszystowską „action francaise"; również w Austrii, Hiszpanii i Portugalii otwarcie wspierał dążenia antydemokratyczne.
Obydwa Kościoły zawiodły we wczesnym okresie faszyzmu i nacjonalizmu. W Kościele protestanckim pod naciskiem zaostrzających się metod rządzenia po 1933 roku protestanccy przeciwnicy narodowego socjalizmu jako „Kościół wyznający" odłączyli się od wiernego do końca państwu „Kościoła Rzeszy" (na mocy deklaracji z Barrn z 1934 roku). Kościół katolicki przez długi czas zachowywał się niejednoznacznie. Związany konkordatami z rządami faszystowskimi (w 1929 roku z Wiochami, w 1933 z Niemcami), Rzym protestował do 1945 roku z powściągliwą dyplomacją. Rzeczywisty opór w obydwu Kościołach w Niemczech obejmował pojedyncze nurty albo osoby. Kościół katolicki we Włoszech i Hiszpanii oraz w kilku latynoamerykańskich dyktaturach w dużej mierze identyfikował się z reżimami aż do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku,
Po 1945 roku wraz z nowym układem stosunków międzynarodowych filozofowie i duchowni chrześcijańscy zaczęli zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, i opracowywać kierunki działania w przyszłości. Wszystkie Kościoły, zwłaszcza w Europie Środkowej i Ameryce Północnej, wyra/niej przyznawały się do demokracji i konserwatywnego państwa socjalnego. Wiele chrześcijańskich ruchów młodzieżowych i pokojowych czynnie uczestniczyło w szerokim porozumieniu społecznym i motywowanej duchem chrześcijaństwa polityce pokoju i rozbrojenia. Wzmogła się aktywność ruchów ekumenicznych we wszystkich Kościołach, co można przypisać przede wszystkim założonej w 1948 roku, zdominowanej przez ewangelików, Światowej Radzie Kościołów (z siedzibą w Genewie). W Kościele katolickim pontyfikaty Jana XXIII (1958-1963) i Pawła VI (1963-1978) i ich polityka „aggiornamento" (modernizacji) oraz przede wszystkim drugi sobór watykański (1962-1965) przyniosły szybkie otwarcie na współczesny świat. Oprócz wielu nowinek, takich jak forma liturgii, silniejszy ruch laikatu, współczesne i krytyczne projekty teologiczne, przede wszystkim młode Kościoły Afryki, Azji, a w szczególności Ameryki Łacińskiej, uzyskały na soborze posłuch dla własnych koncepcji, na przykład „teologii wyzwolenia". Trend len nadal się utrzymuje, mimo pewnych tendencji do powrotu konserwatyzmu (za pontyfikatu Jana Pawła II, od 1978 roku), Zarówno w Kościele katolickim, jak też w zdominowanej przez ewangelików Światowej Radzie Kościołów następuje jednoznaczna „internacjonalizacja" - a tym samym ponowna uniwersalizacja chrześcijaństwa. W wyniku ogromnych problemów społecznych Trzeciego Świata i wzrastającej samoświadomości chrześcijańskich kobiet („teologia feministyczna") Kościoły zostały zmuszone do ponownego przemyślenia swojego stosunku do „biednych krajów" i roli kobiety. Z drugiej strony, znów nabierają znaczenia grupy fundamentalistyczne - pierwotnie wywodzące się z konserwatywnych kręgów protestanckich w Stanach Zjednoczonych, które kompleksowości współczesnego życia próbują właśnie w tradycyjnie chrześcijańskich krajach przeciwstawić rygorystyczną wykładnię słów Biblii.

Chrześcijańskie tzw. Kościoły Odszczepieńcze i sekty

Dawne Kościoły wschodnie

W wyniku centralizmu organizacji kościelnej brakuje tolerancji w stosunku do swoich odłamów i innych wykładni tego samego posłania. Historia chrześcijaństwa wypełniona jest wojnami religijnymi i walką o rozumienie nauki, przy czym najczęściej różne grupy stawały naprzeciwko siebie w walce o tę samą sprawę.
Od czasu eliminacji ograniczonych właściwie do Europy Zachodniej arian w IV i V wieku, monofizyci, którzy uznają tylko jedną, boską naturę Jezusa, tworzą w Syrii do dziś samodzielne chrześcijańskie Kościoły. Od imienia swojego apostola, Jakuba Baradaja (zm. w 578), nazywają się jakobitami; ich głową jest patriarcha Antiochii. Do monofizytów należą (z pewnymi odchyleniami) również koptowie, egipscy chrześcijanie, których zwierzchnikiem jest „papież koptyjski". rezydujący w Kairze (pierwotnie z tytułem patriarchy Aleksandrii), oraz abisyński (etiopski) Kościół państwowy, który od 1949 roku jest patriarchatem. Abisyńczycy dodają do kanonu Biblii dużą część apokryfów Nowego Testamentu.
Również Ormianie pod zwierzchnictwem własnego „katolikosa" (głównego kapłana) należą cło monofizytów. W walce przeciwko monofizytom wyodrębnili się nestorianie, nazwani tak od patriarchy Nestoriusza z Konstantynopola (usuniętego w 431 roku jako heretyka), którzy ściśle rozróżniają boską i ludzką naturę Chrystusa i wierzą, że tylko jego ludzka natura była mu przyrodzona i cierpiała na krzyżu. Nestorianie tworzyli własny Kościół we wschodniej Syrii, klóry przez pewien czas cieszył się poparciem islamu i wcześnie prowadził misje w Chinach i Mongolii, Do nestorian należą też mający swoją ojczyznę w południowych Indiach chrześcijanie Tomaszowi, noszący nazwę od apostoła Tomasza, który podobno jako pierwszy nawracał ich na chrześcijaństwo. Obecnie jako tak zwany „Kościół asyryjski" obecni są również w Ameryce Północnej. Zachowali staro-syryjski
język jako język liturgii i zabraniają jedzenia wieprzowiny.

W łonie Kościoła katolickiego
Ponieważ Kościół katolicki obstawał przy jednolitości swojej nauki, zawsze prześladował grupy odszczepieńcze i wykluczał je ze wspólnoty. Najwyższym celem jest jednak jedność wszystkich Kościołów; dlatego udało mu się oddzielić od prawie wszystkich orientalnych Kościołów część wiernych i jako tak zwane „zjednoczone Kościoły wschodnie" z powrotem zjednoczyć ich z Rzymem. Papież zezwolił tym Kościołom na ich własne formy kultu i języka. Ich przedstawicieli można wyraźnie rozpoznać po ubraniu i rytuałach jako należących do Kościołów Wschodu.
Spośród zjednoczonych Kościołów (należący do unii) koptowie z Aleksandrii (siedziba: Kair), Syryjczycy z Antiochii, greccy amalekici z Syrii (siedziba: Damaszek), maronici z Libanu (siedziba: Bkerke pod Bejrutem), babilończycy z Chaldei (siedziba; Bagdad) i Ormianie z Cylicji (siedziba: Bejrut) mają własne patriarchaty, Ukraińcy ze Lwowa i syro-malabarczycy z Ernakulam (Indie) mają własne arcybiskupstwa wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego. Protestując przeciwko ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieskiej na pierwszym soborze watykańskim w 1870 roku odłączyli się w Niemczech „starokatolicy" pod zwierzchnictwem własnego biskupa. Nie uznają oni również kilku innych nowych dogmatów. W wielu aspektach Kościoły te stanowią bardziej liberalny odłam Kościoła katolickiego, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet albo znaczeniu laikatu w Kościele.

W łonie Kościoła ortodoksyjnego
Istotne odłączenie się części wiernych nastąpiło nie w Kościele ortodoksyjnym, lecz w łonie rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Poprzez szczególne akcentowanie misteriów i bogaty zasób różnych liturgicznych gestów i czynności rozwinęły się w Rosji odłamy Kościoła o indywidualnych cechach.

Drugi sobór watykański
Pierwszy sobór watykański (1869/70) potwierdził zwierzchnictwo jurysdykcyjne biskupów rzymskich nad Kościołem po wschodnim i dogmat o nieomylności papieża. Był to kulminacyjny punkt zamykający antyliberalny katolicki konserwatyzm. W obliczu następujących szybko po sobie zdarzeń XX wieku (wojny światowe, dyktatury nacjonalistyczne, rewolucja październikowa, konfrontacja Wschodu z Zachodem, koniec epoki kolonializmu) kuria 7achowala się dość bezradnie. Dopiero za pontyfikatu Jana XXIII (1958-1963) i Pawia VI (1963-19/8) Kościół zaczął się dostosowywać do warunków zmienionego świata (aggior-namento). Obejmujące cały Kościół dążenia do modernizacji znalazły wyraz podczas drugiego soboru watykańskiego (1962-1965). który oprócz licznych reform (reforma liturgii, większe znaczenie laikatu i in.) rozpoczął żywy dialog z teologiczno-społecznymi projektami „młodych Kościołów" Afryki, Azji, a szczególnie Ameryki Łacińskiej. Ruchy te skonfrontowały prymat kościelnej nauki z wymogami „praktycznego chrześcijaństwa".

W XVII wieku odłączyli się starowiercy, zwani również raskolnikami, od wprowadzonej przez władze reformy ortodoksyjnego obrządku.
Część z nich zrezygnowała z własnych kapłanów popów.
W Rosji powstało też wiele fanatycznych ruchów, które najczęściej podlegały prześladowaniom ze strony państwa, jak filiponi albo działający w tajemnicy chłyści („biczownicy"), których przywódca uważał siebie za wcielenie Boga Ojca i wybierał własnego „Syna Bożego" oraz własnych apostołów. Skrajną formą chłystów byli skopcy („obrzezańcy"), u których mężczyźni i kobiety dla stłumienia cielesnych żądz okaleczali sobie organy płciowe. Sektami o silnie wewnętrznym i duchowym charakterze byli w XVIII wieku mołokanie (.pijący mleko pokutne"), którzy żyli we wspólnocie materialnej i wzbraniali się od służby państwowej i wojskowej, oraz duchoborcy („bojownicy ducha"), którzy z powodu prześladowań ze strony państwa w dużej części wyemigrowali na Cypr i do Ameryki.

W łonie Kościołów ewangelickich (protestanckich)
Liczba de facio protestanckich wspólnot religijnych jest niewyobrażalnie duża. W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad dwieście zarejestrowanych Kościołów utworzonych na bazie protestantyzmu. Wiele ruchów reformatorskich pozostało do dziś jedynie echem przeszłości. Do nich należą resztki mających swój rodowód w średniowieczu waldensów, których ośrodek znajduje się w Piemoncie i którzy zrzeszyli się w ściśle zorganizowane wspólnoty. Podobnie rzecz ma się z braćmi czeskimi i braćmi morawskimi - pozostałymi po reformie Jana Husa z początku XV wieku, której zwolennicy podzielili się na dwie grupy. Wypędzeni w XVII wieku z Czech, osiedlili się przede wszystkim w Saksonii i tam w 1722 roku pod opieką hrabiego Mikołaja von Zinzendorfa (1700-1760) stworzyli „gminę braci hermhuckich" (od miejscowości Herrnhut w Saksonii), zasileni przez zwolenników luteranizmu i wyznania zreformowanego.
Ci, którzy przeżyli królestwo baptystów w Munster w 1535 roku, po roku 1537 stworzyli we Fryzji pod zwierzchnictwem kapłana Menno Simonsa neutralne politycznie gminy (ana)baptystów, monnonitów, tolerowane w Holandii i w części Niemiec, które rozpowszechniły się później również w Rosji i Ameryce Północnej. Pod koniec XVII wieku odłączyli się od nich obecnie żyjący jako farmerzy w Ameryce Północnej, bardzo konserwatywni amisze, którzy odrzucają wszelkie nowoczesne formy życia i większość osiągnięć techniki. Jeszcze bardziej fanatyczne są grupy schwenckfeldian, nazwanych tak od niemieckiego spirytualisty i mistyka Kacpra von Schwenckfelda (1489-1561), których ośrodek znajduje się obecnie w Pensylwanii, oraz „bractwo remonstrantów" w Holandii. Obydwa ugrupowania wywiodły się w XVI i XVII wieku z panteistycznych i fanatycznych ruchów chrześcijańskich. Różne Kościoły i ruchy protestanckie od XVI wieku prowadziły ze sobą przede wszystkim w Niemczech uparte spory. O ile kalwinistów zostawiono w spokoju, w większości księstw pojawiły się naciski państwowe, by zjednoczyć Kościół luterański i zreformowany (w Prusach w 1817 roku). Również wśród anglikanów w Anglii doszło -w wyniku różnych faz formułowania wiary anglikańskiej - do wielu podziałów. Wewnątrz Kościoła anglikańskiego powstały dwa kierunki, nawiązujący do średniowiecznego Kościoła „high church" i bardziej purytański „Iow church". Pod wpływem kalwinizmu w 1581 roku odłączyli się od zasadniczego Kościoła surowi „independenci" albo „kongregacjonaliści", którzy podobnie jak „purytanie" (albo „prezbiterianie") znaczące wpływy uzyskali przede wszystkim w Ameryce Północnej i Australii.
Usamodzielniły się też różne wspólnoty baptystyczne. Najbardziej znaczącą z nich jest założona przez Johna Wesleya (1703-1791) wspólnota metodystów, która rozwinęła gorliwą działalność misyjną w wielu krajach. Od metodystów wywodzi się założona w 1865 roku przez Williama Bootha (1829 1912) Armia Zbawienia (Salvation Army), która łączy czysto praktyczne chrześcijaństwo z militarnymi formami organizacyjnymi.
Z filozofii anglikańskiej pochodzi wspólnota kwa-krów, która pielęgnuje wewnętrzne życie religijne bez kościelnych form organizacyjnych. Zakorzeniona jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (Pensylwania). Również inne radykalne chrześcijańskie i oddzielone od Kościoła formy organizacyjne jak "shakersi" i "darbyści" („wspólnota braci") tworzą tam swoje gminy. Wśród nich rozróżnić można jeszcze szereg wspólnot chiliastycznych i apostolskich, które powołują się na apokaliptyczne teksty Biblii i snują spekulacje dotyczące końca świata.
Należy do nich wiele gmin adwentystycznych oraz założona w 1874 sekta Badaczy Pisma Świętego (od 1931 - świadkowie Jehowy), dla których w 1914 roku rozpoczęto się „tysiącletnie królestwo". Do tego typu grup należy również założony w 1860 roku w Niemczech „Kościół nowoapostolski".
Jeszcze dalej od wszelkiej ortodoksyjności oddaliły się grupy, które powołują się na dodatkowe objawienia; są to np. „gminy inspiracyjne" w Europie i Stanach Zjednoczonych, „nowe społeczeństwo Salem" „proroka" Jakuba Lorbe-ra (1800-1864), bazująca na antropozoficznej filozofii Rudolfa Steincra „gmina chrześcijan" i założona przez Mary Raker Eddy (1821-1910) w 1879 roku „nauka chrześcijańska" (Christian Science).
Jedną z najbardziej indywidualnych i samodzielnych wspólnot tworzy Kościół mormonów, który nazywa sam siebie „Kościołem Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich". Jego założyciel Joseph Smith (1805-1844, zamordowany) odczytywał od 1827 roku złote tabliczki archanioła Moroni, „zreformowaną ewangelię". W ten sposób powstała księga Mormona. W 1830 roku założył on Kościół mormoński. Po zlinczowaniu Smitha jego następca, Urigham Young (1801-1877), odkrywszy wielkie Jezioro Słone w 1847 roku wywędrował tam ze swoimi wyznawcami, naśladując drogę Mojżesza z Egiptu. Mormoni ze swego centrum w Salt Lakę City utworzyli następnie stan Utah, który w 1896 roku stał się jednym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niezliczone inspirowane chrześcijaństwem sekty i ugrupowania chiliastyczne istnieją też w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Japonii i na wyspach Oceanu Indyjskiego, przy czym rytuały pierwotnych kultów przechodzą w formy mieszane, na przykład kult wudu na Haiti albo kult peyotlu Indian północnoamerykańskich. Spośród japońskich wspólnot religijnych inspirowanych chrześcijaństwem albo nań ukierunkowanych, kilka należy uznać za niezależne religie.
                                                            

Bibliografia:
Religie Świata - Markus Hattstein
Les Livres Sacres-Fernand Comte
Historia Kościoła-Franco Pierini
Historia Kościoła w datach-Roland Frohlich
Historia Chrześcijaństwa-Adrian Hastings

              Tor_pan

                                                          
Panteizm
Polska Piastów
Zniszczenie wiary przodków przez chrześcijaństwo

Mitraizm
"Kwiaty Polskie" - poezja
Mowa kamieni
Mowa kwiatów

Strona wariata
Sentencje powiedzenia

                      http://www.centurion.w8w.pl/