New Age        

New Age czyli Nowa Era, lub Nowa Epoka to kolejny ruch filozoficzno-religijny obok panteizmu, konfucjanizmu, buddyzmu i manicheizmu. Powstał w USA na początku lat 70 XX wieku. Za założyciela ruchu i duchowego przywódcę uważa się jezuitę, antropologa i filozofa P.T.de Jardina. Drugim ze współzałożycieli ruchu był psychoanalityk C.G.Jung  zafascynowany myślą filozoficzno-religijną Wschodu.. Główni teoretycy to M.Ferguson, F.Capra, i C.H.Godefroy.

New Age nie jest więc religią, ale często odwołuje się do sił, których w kategoriach naukowych zdefiniować się nie da.
Jest drogowskazem "jak żyć" by owo życie było spełnieniem, a nie udręką.

System organizacyjny ruchu New Age nie jest jasny, gdyż nie posiada centralnego kierownictwa i zwartej struktury. Wydaje się, ze jest to jeden z nielicznych nurtów społecznych opierających się na aktywistach i autorytetach.
Wykładnia programowa New Age jest zawarta w dziele M. Ferguson The Aquarian Conspiracy (Konspiracja Wodnika).
Zgodnie z opinią F. Capry, New Age jest propozycją nowego stosunku wobec świata i człowieka w sytuacji, gdy w wyniku nowych odkryć naukowych, przede wszystkim poeinsteinowskiej fizyki, obalona została wizja świata jako samoregulującego się mechanizmu.
Teoretycy New Age, stojąc na gruncie synkretyzmu doktryn religijnych i filozoficznych, starają się tworzyć nową teorię poznania, opartą na wierze, intuicji, mistyce. Człowiek powinien żyć w zgodzie z powszechnym rytmem Wszechświata i organicznej Ziemi. Podobnie do buddyzmu, taoizmu i innych nurtów filozofii hinduskiej oraz niektórych europejskich wyklucza się istnienie osobowego Boga.

Mówiąc najogólniej i najprościej New Age cechuje próba przejęcia kontroli nad własnym umysłem i ciałem.

Czyni to  poprzez:
medytację
naukę i trening umysłu
ćwiczenia fizyczne (w zdrowym ciele zdrowy duch)
wspomaganie psychologiczne.

Filozofię New Age cechuje:
-Okultyzm, wiara w istnienie tajemnych sił w przyrodzie i w człowieku, oraz ogół związanych z nimi praktyk, których celem jest wykorzystanie ich dla dobra człowieka lub też wywarcie wpływu na ludzkie zachowania i przebieg zdarzeń w przyrodzie. Badaniami zjawisk okultystycznych zajmuje się parapsychologia.
Katolicyzm zalicza New Age do okultyzmu piętnując go i zwalczając .
- Panteizm i reinkarnacje, system trójdzielny, czyli przeświadczenie o istnieniu świata pośredniego pomiędzy światem fizycznym a duchowym, w końcu spirytyzm.
-Psychoanaliza, w szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości
człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych)  mechanizmów motywacyjnych pozostających we wzajemnym konflikcie.
W węższym znaczeniu: specyficzna metoda diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, polegająca na odkrywaniu, interpretacji i rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów emocjonalnych pacjenta.

Do zainteresowania zjawiskami określanymi mianem okultyzmu w drugiej połowie XIX przyczynił się m.in. filozoficzny pragmatyzm
W. Jamesa i intuicjonistyczna "filozofia życia" H. Bergsona, które w konsekwencji dały początek filozoficznemu spirytualizmowi drugiej poł. XIX i XX w. oraz teozofii.
Historycznie psychoanaliza wywodzi się z psychiatrii francuskiej J.M. Charcota i P. Janeta, oraz wiedeńskiej J. Breuera z poł. XIX w., głównie z badan nad histerią i hipnozą. Właściwym twórcą psychoanalizy był S.Freud.

W skład zainteresowania New Age wchodzi też naturalizm, jeden z głównych nurtów filozofii rozwijający się na przestrzeni wieków, występujący obok materializmu i idealizmu, starający się często obie te skrajności pogodzić.

Miał on wielu przedstawicieli już starożytności:Część zwolenników ruchu New Age uważa, że dzisiejsze czasy mogą być ostatnimi czasami w dziejach świata, jaki znamy. Po przejściu tego świata do nowej rzeczywistości ma nastąpić złota era ludzkości. Bliżej nieokreśloną, ale raczej niedaleką przyszłość wyobrażają sobie jako czasy, w których ludziom ma żyć się lepiej i łatwiej. Nadejdzie czas, w którym ludzie całkowicie przewartościują swoje spojrzenie na sens życia. Przyjmą za pewnik, że życie ziemskie to tylko etap, który ma na celu umożliwienie im poznania siebie (czyli Boga) głębiej. Wtedy nastąpi era, w której przed ludzkością otworzą się nowe, fascynujące, zapomniane możliwości. Zgodnie z tym przekonaniem nastanie wtedy kres wszelkich systemów religijnych oraz ich instytucji, a ludzie zaczną naprawdę żyć według zasady: czyń drugiemu co tobie miłe, nie czyń drugiemu co tobie niemiłe

Według niektórych, w roku 2012 dobiegnie końca era Ryb (interpretowana między innymi symbolicznie jako epoka chrześcijaństwa) i nastanie era Wodnika. Według niektórych źródeł z kręgu tej kultury, od roku 2012 staniemy się świadkami takich zdarzeń jak np.: III wojna światowa, objawienia obcych cywilizacji na Ziemi, przebiegunowanie Ziemi, czy upadek Kościoła katolickiego.

Natomiast według innych zwolenników tej kultury, przejście w Nową Erę Duchowości odbędzie się łagodnie i niezauważalnie.

Źródeł tego poglądu oraz genezy całego ruchu można doszukiwać się nie tylko w astrologii, ale również w teozofii (zwłaszcza w pismach Alice Bailey (1880-1949) — ważnej prekursorki New Age), Księdze Urantii, antropozofii (R. Steiner) oraz kontrkulturze lat 60. XX wieku (np. ruch hippisowski). Choć jak to bywa z genezami dużych społecznych kultur duchowych (np. katolicyzm, islam, buddyzm) trudno jest wskazać absolutnie wszystkie źródła leżące u podstaw zaistnienia danej kultury duchowej.

New Age jest monistyczny i panteistyczny. Zakłada, iż wszyscy są jednością, a poczucie odrębności jednostki od świata i innych istot jest uświadomieniem sobie własnego ego przez umysł. Ruch ten zaleca wiele praktyk, mających na celu zjednoczenie ze światem (czyli ze wszystkim). Są to np. medytacja, koncentracja, afirmacja, joga, reiki i channeling - przekazy od obcych cywilizacji poprzez osobę będącą w transie (np. przekazy Kasjopean, Plejadian, Ra, Wingmakers, Wniebowstąpionych Mistrzów). Zaleca lecz nie nakazuje.

Założenia kultury duchowej New Age:
Wszystko we wszechświecie jest ze sobą powiązane, jest jednością.
Wszystko jest emanacją kosmicznej energii, którą można nazwać na przykład Bogiem albo Absolutem.
Wszystko co istnieje posiada moc tworzenia rzeczywistości.
Najwyższym dobrem i celem istnienia jest miłość, w najszerszym rozumieniu.
Nauka nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego, ponieważ jest tylko niedoskonałym instrumentem naszego poznania. Alternatywne metody mogą być niekiedy skuteczniejsze od naukowych. Życie ziemskie jest tylko stanem przejściowym, jednym z etapów rozwoju. Śmierć nie jest finalna, to tylko proces transformacji energii w inną formę.
Człowiek, tak jak i wszystko inne, jest uduchowiony, posiada nadfizyczną jakość.
Świat zmieni się, gdy ludzkość osiągnie odpowiedni poziom rozwoju duchowego.
Najważniejszym narzędziem człowieka jest wolna wola. Może on dokonywać w każdym momencie życia dowolnego wyboru, bez narażania się na osąd i krytykę, bądź aprobatę, o ile czyni to świadomie i zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego postępowania.
Kultura duchowa New Age nie prowadzi żadnych nagonek, namawiań ani przymuszeń. Zwolennicy New Age uznają wolną wolę każdej istoty ludzkiej za najwyższe dobro i szanują każdą decyzję każdego człowieka. W New Age nie istnieje naczelny władca (tzw. guru), co jest konsekwencją tego, że każdy jest równy każdemu.