Pierwsze pięćset lat
Wstęp:
Niniejszy poczet papieży Kościoła rzymskokatolickiego nie jest opracowaniem naukowym. Oparty jest bowiem w dużej części na dokumentach, które udostępnił sam Kościół. Ale nie tylko. Wiadomo bowiem, że nie udostępnił takich,
które by stawiały jego poczynania w historii w niekorzystnym świetle.
Po drugie sam Kościół nie posiada wiarygodnej dokumentacji do roku 1064, co sam zresztą wyraźnie stwierdza.
Nasza obecna wiedza o pierwszych sześciu wiekach chrześcijaństwa oparta na danych Kościoła, oraz ta dotycząca pierwszych papieży jest bardziej legendą niż obiektywną prawdą historyczną. I to w zakresie nie tylko dat, ale i osób, które zasiadały na tronie piotrowym. Bardziej to przypomina baśń o smoku wawelskim, niż rzeczywiste dzieje wiary katolickiej. Tak więc nie mamy chronologicznego spisu papieży. Tym bardziej, że były okresy w których biskupami Rzymu było kilka osób. Nawet pięć jednocześnie. Nie trzeba chyba mówić, jaki to wywoływało bałagan.
Kościół poradził sobie w różny sposób.
Po pierwsze części papieży nie uznał, określając ich mianem antypapieży.
Po drugie, o części z nich "zapomniał". Nie trzeba chyba dodawać, którzy to zostali zapomniani lub uznani za antypapieży ?
A o części w ogóle nie wiemy. Być może w utajnionych Archivio Segreto są jakieś wzmianki, ale raczej nie mamy co liczyć na ich opracowanie ,czy publikację. Zbyt wiele się wtedy działo na arenie narodzin papiestwa i to raczej źle świadcząc o "świętości Kościoła", by można liczyć na jakąś bezstronną ocenę tamtych czasów.
Ta strona jest też tendencyjna. Papieże, którzy nie odznaczyli się niczym szczególnym w historii zostali tu tylko wymienieni i nie zostało im poświecone miejsce na dokładniejszy opis.
O ile nawet taki istnieje. Ci natomiast, którzy zasłużyli się w sposób szczególny zasługami dla rozwoju kultury i cywilizacji są opisani dokładniej. Najwięcej miejsca poświęciłem "rodzynkom"
, a więc osobom szczególnym . I to najczęściej w negatywnym znaczeniu tego słowa.
Tym którzy przeszli do historii jako despoci, mordercy, czy oszuści.
Dlaczego na takich położyłem szczególny nacisk ?
Po pierwsze niniejsza strona nie jest reklamowym albumem Kościoła rzymskokatolickiego.
Takie znajdziecie bowiem w każdej księgarni we wszelkim możliwym wyborze jakościowym i cenowym.
Po drugie w księgarniach nie ma książek krytycznych na ten temat i moim zadaniem było wypełnić istniejącą lukę
w tym zakresie.
Po trzecie KrK (Kościół rzymskokatolicki) utrzymuje, że jest święty i założony przez jednego z apostołów Jezusa
co w obu przypadkach  budzi moje poważne wątpliwości, które staram się tu rozwiązać.
Skąd więc wiadomo o tej "mętniejszej" części historii KrK skoro on się nią nie chwali  ?
Są pewne dokumenty historyczne, które nie zostały w przeszłości wytropione i spalone jako obraza
'Świętego Kościoła" i "Namiestników Chrystusa".
I są chętnie publikowane przez "konkurencyjne" kościoły.
Jedno z pierwszych pytań jakie usłyszałem to - po co propagować "takie brudy" ?
Po to by by osobnicy tacy jak abp.Paetz, o.Hejmo, ks.Jankowski, abp.Wielgus i wielu, wielu innych nie twierdziło,
że są osobami nieposzlakowanymi i godnymi wyniesienia na ołtarze w następnej kolejności po Janie Pawle II.
By nie otrzymali społecznej zgody na budowanie całych ołtarzy z bursztynu podczas, gdy w hospicjach nie ma leków znieczulających dla dzieci nieuleczalnie chorych na nowotwory złośliwe.
Co więc przyczyniło się do tego, że Rzym został siedzibą papieży i panuje powszechne przekonanie o prymacie
biskupa Rzymu jako głowy kościoła katolickiego ?
Po prostu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Rzym był stolicą najpotężniejszego mocarstwa. Biskup Rzymu
miał więc większe wpływy i znaczenie od pozostałych biskupów. Szczególnie, gdy udało się przekonać ówczesnego cesarza Konstantyna do uczynienia chrześcijaństwa główną religią imperium.
Został za to Konstantynem Wielkim wielbionym przez cały Kościół po dzień dzisiejszy.
W niedługi czas po tym chrześcijaństwo stało się religią państwową i w zamian za współpracę z administracją
popłynęła "rzeka pieniędzy" .
Tak więc nie trzeba było wiele czasu, gdy cesarstwo rzymskie upadło, aby Kościół uroił sobie stawianie się ponad wszelką władzą administracyjną z łaski swego "boskiego" pochodzenia. 
Na ciemnocie, zabobonach i interesie kilku możnowładców zbudowano potęgę Kościoła.
Efekty tego możemy dzisiaj podziwiać w Polsce. Na grupie pl.soc.religia "specjaliści" od wiary
w cuda są zaskoczeni, że zarówno żydzi jak i arabowie wyznają tego samego Boga. Nie głosi się bowiem tego
z ambony bo ...po co ? Wierni by się jeszcze zaczęli zastanawiać dlaczego "wyrzynano" jednych i drugich w
czystkach etnicznych i wyprawach krzyżowych.
Wierni powinni być głupi i niewykształceni, tak by kapłan był dla nich autorytetem moralnym. Kapłani natomiast
mają prawo robić co chcą w miarę możliwości nie powodując tylko skandalu i rozgłosu. Jeżeli już jednak jakaś afera gospodarcza, pedofilska, czy obyczajowa stanie się publicznie znana - wszyscy duchowni mają obowiązek stanąć "murem" i bronić kanciarza w imię "świętości kościoła i wiary". W zamian za taką mafijną solidarność mogą liczyć
na pobłażanie przełożonych w dowolnych występkach jakich się dopuszczą. Natomiast danie świadectwa prawdzie,
i lub odmowa poparcia kiecowemu przestępcy uznawana jest za największą zbrodnię przeciw kościołowi.
Przykładem mogą tu być ostatnie wydarzenia z prof. Więcławskim, który szykanowany musiał opuścić stan kapłański dlatego, że w swoim czasie odmówił poparcia pedofilowi abp.Paetzowi. Paetz natomiast mimo oczywistych dowodów winy podczas wizyty Benedykta XVI w Polsce brał udział w mszy św.
Jeżeli ktoś ma jakieś złudzenia co do uczciwości księży niech lepiej natychmiast o tym zapomni, aby nie pożałował
tego gorzko. Olbrzymi majątek kościoła w Polsce nie został zbudowany w sposób uczciwy. Wyłudzenia podczas ostatniego namaszczenia, fałszerstwa własności, współpraca ze służbami specjalnymi, oraz zwyczajna zdrada jakiej dopuścił się Kościół doprowadzając do kolejnych rozbiorów Polski to tylko część prawdy. Nie znaczy to bynajmniej,
że nie ma wśród księży ludzi szlachetnych i uczciwych. Jest ich nawet wielu. Samotne życie bez rodziny nie sprzyja jednak pozytywnemu nastawieniu do bliźnich. Do tego pijaństwo i egotyzm. Wszystko to powoduje, że Kościół przypomina bardziej organizację przestępczą o charakterze mafijnym niż organizację religijną.
To tyle tytułem wstępu.   
Kilka dat związanych z Kościołem do roku 500:

                                                                         

48r. Sobór Jerozolimski. Wydarzenie historycznie niepewne. Brała w nim ponoć udział większość apostołów Jezusa. Dotyczył ewangelizacji pogan.
64r. Pożar Rzymu. Pierwsze masowe prześladowanie chrześcijan w Rzymian.
66-67r. Powstanie żydów przeciw Rzymianom. Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i jej zburzeniem. Migracja chrześcijan na tereny obecnej Grecji i Rzymu.
80r. Powstanie Ewangelii Marka
81-96r. Druga fala prześladowań chrześcijan i żydów przez cesarza Domicjana
90-110r. Powstanie Ewangelii Łukasza i Mateusza
110-120r. Powstaje Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Oczywiście w wersji początkowej, która nie "dotrwała" do naszych czasów. Po raz pierwszy użyto wody, jako wodę świeconą.
120-130r. Powstaje trzyosobowa hierarchia (biskup, prezbiter, diakon) w miejsce jednoosobowej. I jenocześnie zarzucona zasada, że przed Bogiem wszyscy są równi będąc jednocześnie kapłanami i wyznawcami wiary.
140-160r. Powstanie Ewangelii Marka. Wprowadzenie kar kościelnych i klątwy.
172r. - Meliton z Sardes kieruje apologię do Marka Aureliusza z podkreśleniem, że dobre stosunki  między państwem a Kościołem leżą w interesie obu stron.
178r.  Celsus w dziele "Słowo prawdy" atakuje wiarę chrześcijańską i rzekome cuda Jezusa
190r. Wykluczenie z Kościoła m.innymi Theodotasa za utrzymywanie, że Jezus był człowiekiem wypełniającym jedynie wolę boską.
195r. Sławę zdobywa Aleksandryjska szkoła katechetów specjalizująca się tworzeniu (fałszowaniu ?) dokumentów mających pomóc w "zwycięskim pochodzie chrześcijaństwa"
225r. Papież Urban I zaleca używanie do ceremonii mszy kielichów wykonanych ze złota lub srebra. Nie była to jeszcze koncelebracja, ani nawet msza w obecnym rozumieniu tego słowa. Kościół już jednak przejmował ceremoniał mitraizmu i powoli z proste spotkania modlitewnwe przekształcał w ceremoniał.
230r. Podczas mszy wprowadzona łacinę zamiast używanej do tego momentu greki.
232r. Matka imperatora Serwerusa Aleksandra zaprasza do Antiochii Orygenesa by ten głosił wykłady.
250r Prześladowanie chrześcijan przez Decjusza. Tak naprawdę tylko sześć osób zostało wtedy straconych.
253r. Umiera podczas tortur Orygenes oskarżony o wprowadzanie zmian do ewangelii Mateusza i tworzenie tzw. apokryfów (przed V Soborem Powszechnym). Cesarz Justynian nakazuje zmiany w niektórych pismach Orygenesa.
257r. Cesarz Walezian zabrania odprawiania mszy chrześcijańskich (w Rzymie panuje mitraizm)
260r. Edykt Galiena o zwrocie majątków wspólnotom chrześcijańskim i okres 40 lat tolerancji religijnej.
265r. Włączenie do nabożeństw chrześcijańskich części celebracji mitrańskiej .
270r. św. Antoni Pustelnik zamieszkuje na górze Kolzim. Podejmuje walkę z szatanem jako pierwszy pustelnik. Wkrótce dołączają do niego inni.
303r. Galeriusz i Doklecjan podejmują ostatnie prześladowania chrześcijan. Od tego momentu to chrześcijanie będą juz prześladować inne wyznania.
303r. Euzebiusz (późniejszy biskup Cezarei) napisał pierwszą znaczącą historię Kościoła.
Dokończył ją potem św.Hieronim do 378r.
303r. Synod hiszpańskich biskupów w Elwirze nakazał biskupom, kapłanom i diakonom, aby powstrzymali się od małżeństw i płodzenia dzieci.
312r. W bitwie na moście Mulwijskim Konstantyn pokonuje swego rywala Maksencjusza. Konstantyn walczy pod sztandarami chrześcijan. Przed bitwą w/g legendy widzi na niebie krzyż z napisem "tym zwyciężysz"
313r. Konstantyn ogłasza edykt o tolerancji wiary (edykt Mediolański) w którym chrześcijaństwo staje się religią równoprawną z mitraizmem.
314r. Zakończenie schizmy donatystów. Konstantyn zwołuje synod w Arles
318r. Kapłan z Aleksandrii Ariusz głosi, że Syn nie jest równie wieczny jak Ojciec.W 319 r. decyzją synodu zostaje wykluczony ze wspólnoty. Umiera w 336r.
320r. W Tebach powstają pierwsze wspólnoty zakonne cenobici. Św.Pachomiusz kierował dziewięcioma takimi wspólnotami, które około 350 r. zrzeszały prawie 5000 mnichów
321-324r. Po zwycięstwie nad Licyniuszem Konstantyn zostaje jedynym władcą i wyraźnie już popiera chrześcijaństwo. Zezwala na budowę kościołów w Nikomedii, Antiochii i Jerozolimie (kościół Grobu Świętego). W Betlejem (kościół Bożego Narodzenia) i w Rzymie (Laterański). Zwalnia kler z płacenia podatków i świadczenia usług publicznych. Wprowadza tzw. chrześcijańska niedzielę zamiast żydowskiej soboty, oraz zrównuje kler w prawach z wysokimi urzędnikami państwowymi. Nadaje też prawo przyjmowania majątków ziemskich w formie darowizn.
325r. Sobór Nicejski. Pierwszy Sobór Ekumeniczny. (tsw.Powszechny). Potępienie arianizmu. Ariusz i jego zwolennicy zostają skazani na wygnanie. Sformułowanie symbolu (wyznania wiary) oraz dogmatu o współistotności Chrystusa i Boga Ojca; ustalenie terminu obchodów Paschy; ogłoszenie 20 przepisów prawa (kanonów). Jezus oficjalnie zastępuje dotychczas czczonego Mitrę.
Na tymże soborze "ustalono" datę zmartwychstania Chrystusa.Wielkanoc obchodzić się będzie w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca (po zrównaniu wiosenny
m).
330r. Konstantynopol zostaje ogłoszony przez Konstantyna nową stolicą cesarstwa. Początki kultu świętych i ich relikwii.
337r. Śmierć Konstantyna największego dobroczyńcy Kościoła, który jednak do końca wyznaje mitraizm.  Kościół co prawda twierdzi, że już na łożu śmierci przyjął chrzest).
337-361r. Synowie Konstantyna kontynuują politykę popierania chrześcijaństwa. Konstancjusz (imperator wschodniej części cesarstwa zbliża się w kierunku arianizmu.
339r. Św. Ambroży jeden z tzw."Ojców Kościoła" dokonuje reformy liturgii. Zamiast praktykowanych spotkań na wspólną modlitwę wprowadza formę nabożeństw ze śpiewem i koncelebracją. Przekształca pobożność w multimedialne widowisko opierając się w dużej części na obrządkach mitralnych.
340 r. Maria siostra Pamomiusza zakłada pierwszy klasztor żeński
343r. Synod w Sardyce ustanowił prawo odwoływania się odwołanych przez synod biskupów do biskupa Rzymu (z szacunku dla św.Piotra ...pierwszego niby biskupa Rzymu o którym większość historyków mówi, że nigdy nie był nawet w Rzymie)
348r. Św.Cyryl ten co "maczał palce" w zamordowaniu Hypatii i spaleniu Biblioteki Aleksandryjskiej
głosi jedność Boga Ojca i Jezusa. Wtedy nie było znane jeszcze pojęcie Trójcy.
360r. Zaczynamy czcić anioły poprzez modlitwy do nich. Powstaje angelologia.
361-363r. Cesarz Julian Apostata ogłoszony przez armię Imperatorem usiłuje przeprowadzić reformę państwa. Tępi przepych i blichtr. Odwraca się też od chrześcijaństwa widząc jego drapieżność i zakłamanie. (głoszenie prawd całkowicie sprzecznym z postępowaniem kapłanów). Niestety ma okazję się jeszcze przekonać jak chrześcijanie traktują boskie przykazanie "nie zabijaj" . Ginie zamordowany przez własnego żołnierza chrześcijanina w imię "świętości wiary". Dzieje się to podczas wyprawy przeciw Szarpurowi II nad rzeką Tygrys.
375r. Cesarz Gracjan zrzeka się tytułu Pontifex Maximus, czyli najwyższego kapłana. Od tego momentu najwyższym kapłanem staje się biskup Rzymu.
379r. Na Zachodzie cesarz Gracjan zakazuje wyznawania arianizmu.
381r. Synod Konstantynopolski I (Drugi Sobór Powszechny) potwierdza nicejskie wyznanie wiary. Zatwierdzenie prymatu biskupa (honorowego) Rzymu. Potępienie macedonianizmu, czyli duchoburstwa, nie przyjmującego współistotności Ducha Św. z Ojcem i Synem; ogłoszenie 4 kanonów, m.in. o honorowym pierwszeństwie biskupa Konstantynopola po biskupie Rzymu.
385-406r. Św. Hieronim przeklada Biblię na łacinę. Nazwano ją Wulgatą i od VIIIw. jest powszechnie używana przez Kosciół.
386r. Ambroży żąda od cesarza, aby podporządkował się Kościołowi w myśl zasady "cesarz znajduje sie w Kościele, a nie stoi ponad nim". Za to zostaje biskupem Mediolanu a potem świętym. Jest bardzo ważny krok w pochodzie Kościoła do władzy absolutnej. Ambroży otrzymuje też tytuł "ojca Kościoła" .
390r. Cesarz Teodozjusz w odwecie za zamordowanie prefekta miejskiego w Tesalonikach wydaje rozkaz stracenia 6000 mieszkańców tego miasta. Czyn to haniebny i jak znaczący. Zmuszony jest bowiem okazać skruchę, aby zostać ponownie dopuszczonym przez św. Ambrożego do uczestnictwa we mszy świętej. Jest to ukorzenie się cesarza przed kapłanem i faktycznie akt podporządkowania się jego władzy Kościoła.
391r. Chrześcijaństwo zostaje uznane za religie państwową przez cesarza Teodozjusza. Motłoch podburzony przez Cyryla spala Bibliotekę Aleksandryjską a wraz z nia ponad 700 000 bezcennych woluminów stanowiących spuściznę ludzkości. Potem Watykan usiłuje czyn ten przypisać kalifowi Omarowi I zapominając, że w tym czasie nie było juz czego niszczyć. Tłuszcza zamordowała nawet Hypatię opiekuna biblioteki.
393r. Ostatnia starożytna Olimpiada. Teodozjusz w rok później zabronił kontynuacji tej barbarzyńskiej tradycji. Od tego momentu zaczyna się umartwianie, wieczne poczucie winy u wiernych nie wiadomo z jakiego powodu. To znaczy wiadomo. Chodzi o bełkot dotyczący grzechu pierworodnego.
395r. Podział cesarstwa na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie przez synów Teodozjusza Honoriusz i Arkadiusza. Ten ostatni otrzymuje Cesarstwo Wschodnie.
Św.Augustyn zostaje biskupem Hippony
402r. Cesarz Honoriusz przenosi siedzibę zachodniej części  Cesarstwa Rzymskiego do Rawenny.
Wzmacnia to pozycję biskupa Rzymu, który staje się papa miasta.
410r. Wizygoci zdobywają i plądrują Rzym.
411r. Początek sporu o pelagianizm (Pelagisz-asceta irlandzki 384-410r.), czyli o wolność woli człowieka, który z natury nie jest ani dobry, ani zły. Chodzi tiu o negację wpływu grzechu pierworodnego na człowieka. Grzech pierworodny Adama i Ewy jest tu jedynie złym przykładem, a nie obciążeniem dziedziczonym przez następne pokolenia.
418r. Synod w Kartaginie wprowadza chrzest niemowląt jako formę przyrostu ilości wiernych. Od XII w. przekształcono go w chrzest przez pokropienie. Trudno było bowiem w krajach północy w zimie przeprowadzać chrzest klasyczny poprzez zanurzenie w  wodzie.
428r. Nestoriusz patriarcha Konstantynopola zwolennik chrystologii antiochskiej odrzuca w stosunku do Marii określenie "rodzicielka boga" i przyjęcie "rodzicielka Chrystusa" (czyli dualizm istoty bosko-człowieczej ...dwie natury Jezusa)
429r Wandalowie pod dowództwem Gejzeryka przeprawiają się z Hiszpanii do północnej Afryki.
431r. Sobór w Efezie (III Sobór Powszechny). Opowiada się przeciw Nestoriuszowi, który zostaje zesłany do Egiptu (umiera w451r.).Wysłanie misjonarzy św.Tomasza do Indii i Chin. Początki kultu maryjnego. Uznanie Marii za Theotokos, czyli Matkę Boga, a nie jedynie Christotokos, czyli Matkę Chrystusa.
432-461r. Działalność misyjna św.Patryka w Irlandii. Został ustanowiony ich biskupem
439r. Cesarz Teodozjusz II wprowadza w życie Codex Theodosianus (zbiór ponad 250 rozporządzeń).
440-461r. Pontyfikat Leona I Wielkiego.Wzmocnienie władzy papieskiej dzięki wiedzy, mądrości i pobożności tego papieża. Wprowadził nauczanie o dwóch naturach Chrystusa (ludzkiej i boskiej).
Wprowadza prymat biskupa Rzymu.
441r. Synod tzw.zbójecki zwołany przez cesarza Teodozjusza II
445r. Św.Hilary z Arles i cesarz Walentynian III wprowadzają prawo wydawania nakazów przez biskupa Rzymu
451r. Sobór Chalcedoński (IV Sobór powszechny). Odwołanie Dioskura z Aleksandrii.Potępienie monofizytyzmu.
459r. Zmarł św.Szymon Słupnik Starszy, który ponoć przeżył 30 lat na wysokiej kolumnie.
484r. Papież Feliks III ekskomunikował  Akacjusza i cesarza bizantyjskiego.(tzw.schizma Akacjusza")
494r. W liście do Anastazego I papież Galazy wymienia dwie władze rządzące swiatem...władzę królewską i kapłańską w imieniu Boga).W średniowieczu przekształcono to w tzw. teorię "dwóch mieczy"
496r. Król Franków Chlodwig przyjmuje wraz ze swoimi dowódcami chrzest w Reims.Udzielela go biskup Remigiusz. Powstaje zawiązek późniejszego przymierza miedzy Kościołem, a Francją.
499r. Wprowadzenie dekretu przez papieża Symmacha o prawie mianowania przez papieża swojego następcy. Tylko w przypadku nieprzewidzianej śmierci papieza kwestię następstwa miał rozstrzygać kler rzymski w większościowym głosowaniu

Wykaz tzw. "antypapieży" do roku 500.

Antypapież Okres sprawowania urzędu
św. Hipolit 217 - 235
Nowacjan marzec 251 - ok. 258
Feliks II ok. 355 - 22 listopada 365
Ursyn wrzesień 366 - listopad 367
Eulaliusz 27 lub 29 grudnia 418 - 3 kwietnia 419
Wawrzyniec 498; 501 - 505

Panteizm

Islam

Chrześcijaństwo

Mitraizm

1. Piotr
(św. ok. 32 - ok. 67) 
2. Linus
(św. ok. 67 - 76) 
3. Anaklet I
(św. ok. 76 - 88) 
4. Klemens
(św. ok. 88 -  97) 
5. Ewaryst
(św. ok. 97 - 105)
6. Aleksander I
(św. ok. 105 - 115) 
7. Sykstus I
(św. ok. 115 - 125)
8. Telesfor
(św. ok. 125 - ok. 136)
9. Hyginius
(św. ok. 136 - 140)
10. Pius I
(św. ok. 140 - 155) 
11. Anicet
(św. ok. 155 - 166 )
12. Soter
(św. ok. 166 - 175)
13. Eleuter (Eleuteriusz)
(św. ok. 175 - 189)
14. Wiktor I
(św. 189 - 199 )
15. Zefiryn
(św. 199 - 217)
16. Kalikst I
(św. 217 - 222) 
17. Urban I
(św. 222 - 230)
18. Poncjan
(św. 230 - 235)
19. Anterus
(św.235 - 236)
20. Fabian
(św. 236 - 250) 
21. Korneliusz
(św. III-251 - VI-253) 
22. Lucjusz I
(św.VI-253 - III-254)
23. Stefan I
(św.V-254 -  VIII-257) 
24. Sykstus II
(św.VIII-257 - VIII-258) 
25. Dionizy
(św.VII-260 - XII-268) 
26. Feliks I
(św. 269 - XII-274)
27. Eutychian
(św. I-275 -  XII-283)
28.Kajus(Gajus)
(św. XII-283 - IV-296)
29. Marcelin
(św.VI-296 - X-304)
30. Marceli I
(św.V-308 - I-309)
31. Euzebiusz
(św. 18-IV-309 - 17-VIII-309) 
32. Melchiades(Milcjades)
(św. 2-VII-311 - 11-I-314)
33. Sylwester I
(św. 31-I-314 - 31-XII-335) 
34. Marek
(św. 18-I-336 - 7-X-336) 
35. Juliusz I
(św. 6-II-337 - 12-IV-352) 
36. Liberiusz
(17-V-352 - 24-IX-366)
37. Damazy I
(św. 1-X-366 - 11-XII-384)
38. Syrycjusz
(św. XII-384 - 26-XI-399) 
39. Anastazy I
(św. 27-XI-399 - 19-XII-403) 
40. Innocenty I
(św. 22-XII-401 - 12-III-417) 
41. Zosymus (Zozym)
(św. 18-III-417 - 26-XII-418) 
42. Bonifacy I
(św. 29-XII-418 - 4-IX-422) 
43. Celestyn I
(św. 10-IX-422 - 27-VII-432) 
44. Sykstus III
(św. 31-VII-432 - 19-VIII-440) 
45. Leon I
(św. 29-IX-440 - 10-XI-461)
46. Hilary
(św. 19-XI-461 - 29-II-468)
47. Symplicjusz
(św. 3-III-468 - 10-III-483) 
48. Feliks III (II)
(św. 13-III-483 - 1-III-492)
49. Gelazjusz I
(św. 1-III-492 - 21-XI-496)
50. Anastazy II
(24-XI-496 - 19-XI-498 )

Podobizny papieży ze strony:
http://www.niedziela.pl/

      

Bibliografia:
1.A World History of Christianity-Adrian Hastings
2.Kościół pierwszych wieków - Daniel Rops
3.Histori Kościoła Katolickiego-ks.Banaszak t.1

 


Państwo Watykan - Historia

Wybór papieża
Tło historyczne Judei i stronnictwa
Sobór Efeski
Sobór Chalcedoński

Konstantyn Wielki
Tło historyczne towarzyszące powstaniu chrześcijaństwa (0 - 500 r.)
Drzewo genealogiczne chrześcijaństwa

Ostatnia aktualizacja: 2008-06-19 03:03